top of page

SATICI SÖZLEŞMESİ

PASTACIDAN UYGULAMASI

SATICI SÖZLEŞMESİ

           

İşbu Pastacıdan Uygulaması Satıcı Sözleşmesi, Suadiye Mah. Bağdat Cad. A Blok No:399b Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan Pastacıdan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Pastacıdan” olarak anılacaktır.) ile …………….. adresinde mukim …………. (Bundan sonra "Satıcı" olarak anılacaktır.) arasında, ……………….. tarihinde imzalanmıştır.

 

Bundan sonra Satıcı ve Pastacıdan birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

           

MADDE 1 – TANIMLAR

 

İşbu Pastacıdan Uygulaması Satıcı Sözleşmesi uyarınca;

 

Sözleşme: İşbu Pastacıdan Uygulaması Satıcı Sözleşmesi’ni,

 

Pastacıdan: Pastacıdan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni,

 

Uygulama: İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca Satıcı’nın üyelik hesabı oluşturacağı web sitesi/mobil internet sitesi ve/veya Pastacıdan mobil uygulamasını (uygulama ismi değişebilir),

 

Satıcı: …………………………..

 

Satıcı Sayfası: Satıcı’nın Uygulama üzerindeki satıcı sayfasını,    

 

Üyelik Hesabı: Satıcı’nın Uygulama üzerindeki üyelik hesabını,

 

Ürün(ler): Satıcı’nın, bütün hukuki-cezai sorumluluk kendisine ait olmak üzere, doğrudan kendisi tarafından üretilecek ve Uygulama üzerinde satışa sunulacak olan pasta ürünlerini ve bununla sınırlı olmaksızın çeşitli gıda ürünlerini, 

                                   

Alıcı(lar): Satıcı’dan Uygulama üzerinden Ürünler’i satın alan gerçek kişi veya tüzel kişi Uygulama üyelerini,

 

Pastacıdan Üyelik Sözleşmesi: Satıcı’nın Uygulama’ya üye olurken elektronik ortamda onayladığı üyelik sözleşmesini,

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi: Uygulama üzerinde Satıcı tarafından Alıcılar’a yapılacak her bir satış öncesinde, Satıcı ile ilgili Alıcı arasında onaylanacak mesafeli satış sözleşmesini ve bununla ilgili ön bilgilendirme metnini veya Satıcı ile tüketici olmayan Alıcı arasında onaylanacak satış sözleşmesini

 

ifade etmektedir. 

 

 

 

 

MADDE 2 – SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Satıcı’nın, Ürünler’e ilişkin bütün hukuki/cezai sorumluluğun kendisine ait olması şartıyla, Ürünler’i Uygulama üzerindeki Satıcı Sayfası üzerinde satışa sunmasının sağlanması ve bu konuda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 

 

MADDE 3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

           

3.1. Satıcı; Uygulama üzerinde gerçekleştireceği satışlarda ve bununla sınırlı olmaksızın bütün işlemlerde; Pastacıdan Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bununla sınırlı olmaksızın Uygulama üzerinde yer alan bütün koşullara/metinlere ve yürürlükteki bütün mevzuata uygun olarak hareket edeceğini, işbu Sözleşme’ye ek olarak Pastacıdan Üyelik Sözleşmesi ve Uygulama’daki diğer bütün koşullar/metinlerde yer alan bütün düzenlemelerin de kendisi açısından bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Satıcı, Uygulama üzerinde gerçekleştireceği her bir satış öncesinde Alıcı ile arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulacağını, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan bütün düzenlemelere ve bütün taahhütlere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Satıcı’nın Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kendisine aittir.

 

3.2. Satıcı; üyelik aşamasında ve/veya üyelik süresi boyunca Pastacıdan tarafından talep edilen bütün bilgi ve belgeleri doğru ve güncel şekilde Pastacıdan’a sunmakla ve bunlara ilişkin değişiklikleri derhal güncellemekle yükümlüdür.

           

Bu kapsamda Satıcı; vergi levhası, imza sirküleri, şirket ticari sicil kaydı, Ürünler’i üretebilmesi ve satabilmesi için zorunlu olarak sahip olması gerekli belgeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte Pastacıdan tarafından talep edilen bütün belgeleri sunacaktır.

 

3.3. Satıcı, Uygulama üzerinde kendisine ait bir Satıcı Sayfası oluşturacaktır. Satıcı, söz konusu Satıcı Sayfası üzerinde, ilgili mevzuat uyarınca yer vermesi gereken bütün bilgilere yer vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Satıcı; Satıcı Sayfası üzerinde, hukuki/cezai bütün sorumluluk kendisine ait olmak üzere, Ürünler’i satışa sunacaktır.

 

Satıcı; i) Ürünler’i üretmeye ve Uygulama üzerinde satışa arz etmeye yetkili olduğunu, Ürünler’in tüm mevzuata uygun olarak üretildiğini ve piyasaya sunulduğunu ve satıldığını, Ürünler’in internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, Ürünler’in satılmasının herhangi bir mevzuat hükmü uyarınca yasaklanmadığını, Ürünler’in Satıcı Sayfası üzerinde belirteceği tüm niteliklere uygun olduğunu, ii) Ürünler’i tamamen kendisinin üreteceğini ve üçüncü kişilere ürettirmeyeceğini, Ürünler’de kullanacağı eser, karakter, tasarım, marka, logo ve her türlü diğer içeriklerin bütün haklarının kendisine ait olduğunu veya gerekli izinleri aldığını ve bunları Ürünler’de kullanmaya yetkili olduğunu, iii) Ürünler’in ve/veya Ürünler’de kullanacağı eser, karakter, tasarım, marka, logo ve her türlü diğer içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını veya bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir hakkını ihlal etmediğini, iv) gıda, vergi, tüketici, elektronik ticaret, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata ve bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek bütün yasal düzenlemelere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Satıcı, Ürünler’e ilişkin bilgileri, özellikleri ve şartları açık, doğru, kesin olarak sağlamakla yükümlü olduğunu; temin ettiği bu bilgilerin yasal koşullara uygun olduğunu ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini; Pastacıdan’ın bu bilgileri inceleme ve doğruluğunu araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını, Ürünler’e ilişkin özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan bütün içeriklere yer vereceğini ve bu içeriklerin doğru ve güncel olduğunu, Alıcılar’ı yanıltıcı veya aldatıcı nitelikte olmadığını, içeriklerin herhangi bir şekilde üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini; bu içeriklerin kullanımına ilişkin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Satıcı; Uygulama üzerinde sadece kendi tasarımı ve üretimi olan Ürünler’i satışa çıkaracak olup, bunların orijinal/özgün olacağını, farklı kişilerin tasarımlarını/ürünlerini kendi tasarımı gibi üreterek, satışa sunmayacağını ve bu suretle üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Satıcı, Ürünler’in üretilmesi ve satışa arz edilmesi için gerekli belgeleri aldığını, Ürünler’i gıda mevzuatına uygun olarak üreteceğini, Ürünler içerisinde mevzuata aykırı hiçbir ürün kullanmayacağını, gıda mevzuatı ve/veya tüketici mevzuatı uyarınca Ürünler ile ilgili olarak Alıcı’ya yapılması gereken bütün bilgilendirmeleri yapmakla yükümlü olduğunu, yürürlükteki bütün gıda mevzuatına ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Satıcı, Ürünler’in üretiminde bayat, bozuk, son kullanma tarihi geçmiş, kalitesiz ve/veya herhangi bir şekilde bu tarz ürünlerin üretiminde kullanılmak için gerekli olan standartları ve kaliteyi taşımayan hiçbir malzeme/ürün kullanmayacağını, kullanacağı her ürünün/malzemenin taze, kaliteli ve sektörel olarak uygunluğu ve kalitesi kabul görmüş markalara ilişkin ürün/malzemeler olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Alıcı Ürünler üzerine yazı yazılmasını talep ettiği takdirde Satıcı, söz konusu yazıları Alıcı tarafından yazılan notta belirtildiği şekilde, Alıcı’nın istediği şekil ve kalitede, eksiksiz/tam, doğru ve bozulmamış olarak iletecektir.

 

Satıcı, işbu Sözleşme’de Ürünler ile ilgili olarak belirtilen bütün yükümlülüklerine, Ürünler’e ilişkin pasta tabanları açısından da uygun hareket edecektir.

 

Satıcı, işbu maddede belirtilen bütün hususlara yönelik olarak Alıcılar ve/veya üçüncü kişiler ve/veya yasal/idari merciler karşısında münhasıran sorumlu olup, Pastacıdan’ın bu hususlara ilişkin hiçbir hukuki/cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Satıcı’nın, işbu maddede belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Pastacıdan’ın işbu Sözleşme’yi feshetme, Sözleşme’nin 6.2. numaralı maddesi uyarınca zararlarını tazmin etme, Sözleşme’nin 5. Maddesi uyarınca cezai şart talep etme ve diğer yasal hakları saklıdır.

 

3.4. Satıcı, Üyelik Hesabı’na erişim araçlarını (kullanıcı adı, şifre ve sair bilgiler) kimseyle paylaşmayacağını ve güvenli bir şekilde saklayacağını, söz konusu erişim araçlarının güvenliği ve saklanması hususlarındaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı meydana gelen, kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin maddi ve/veya manevi her türlü zararlarından dolayı Pastacıdan’ın doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, bizzat kendisi tarafından belirlenmiş şifreyi ve üyelik ile ilgili diğer bilgileri başka kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacaktır. Aksi halde işbu kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat sorumlu olacaktır. Satıcı’nın, Uygulama’daki üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine ait olacaktır ve başkalarına devredilemeyecektir. Satıcı, Pastacıdan Üyelik Hesabı’nı üçüncü kişilerin kullanımına açamaz, Uygulama’da üçüncü kişilerin satış yapmasına izin veremez.

 

Satıcı, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin Uygulama üzerinde Üyelik Hesabı ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği tüm işlemlerin doğrudan kendisini bağladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Satıcı, gerçek kişiye vermiş olduğu temsil ve ilzama ilişkin yetkinin sona ermesi halinde, derhal durumdan Pastacıdan’ı haberdar edeceğini ve üyeliğe ilişkin kullanıcı adı ve şifreleri temsil ve ilzama yetkili kıldığı yeni bir kişi ile paylaşarak Uygulama’daki Üyelik Hesabı’nın işbu yetkili kişi tarafınca kullanılmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, yetkilisini Pastacıdan’a geç bildirmesi veya hiç bildirmemesi sebebi ile meydana gelecek tüm zararlardan ve yetkisi sona ermiş kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, böyle bir durumun gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerin söz konusu durum sebebi ile Pastacıdan’a herhangi bir talep yöneltmesi halinde Pastacıdan’ın, bütün zararlarını Sözleşme’nin 6.2 numaralı maddesi uyarınca kendisine rücu edebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

3.5. Pastacıdan, Ürünler’in üreticisi veya satıcısı konumunda bulunmamaktadır.

 

Pastacıdan; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumunda bulunmaktadır. Bu nedenle Pastacıdan, Uygulama’da Satıcı ve/veya Alıcılar ve/veya diğer üçüncü kişiler tarafından eklenen, Ürün, görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu olmayacaktır. Keza yine söz konusu Ürünler’in/içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü de sair mevzuat kapsamında bulunmamaktadır. Ayrıca Pastacıdan ile Satıcı arasında herhangi bir surette acentelik, vekalet, ortaklık veya benzeri bir ilişki kurulmamaktadır.

 

Satıcı, Pastacıdan’ın aracı hizmet sağlayıcı olduğunu; Uygulama’da satacağı Ürünler ile ilgili olarak üretici, satıcı, tedarikçi, bayi veya acente sıfatının bulunmadığını; Alıcılar’ın ayıptan kaynaklanan iade talepleri ve bununla sınırlı olmaksızın Ürünler ile ilgili tüm taleplerinin muhatabının Satıcı olduğunu; Ürünler’in ayıplı olup olmaması, niteliği, Ürünler’in tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürünler ile ilgili hiçbir konu hakkında Pastacıdan’ın bilgi sahibi olmadığını/olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; Ürünler’e ilişkin faturanın Satıcı tarafından kesileceğini; bu nedenlerle Pastacıdan’ın, Alıcılar, üçüncü kişiler ve/veya yasal/idari merciler karşısında hiçbir hukuki/cezai sorumluluğunun bulunmadığını; Pastacıdan’ın sadece Satıcı için elektronik ticaret ortamı sağlamakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Pastacıdan’ın, Satıcı’nın Uygulama üzerinde satacağı Ürünler’i kontrol etme yükümlülüğü bulunmamakta olup, Uygulama üzerindeki Satıcı Sayfası’ndaki Ürünler’e yönelik Alıcılar’ın, yasal/idari mercilerin veya üçüncü kişilerin her türlü dava, şikayet ve talepleri karşısında Satıcı münhasıran sorumlu olacaktır.

 

Satıcı, herhangi bir idari veya yargı mercii tarafından açılacak yasal takibat, soruşturma veya davada Pastacıdan’ın sorumlu olmayacağını bildiğini, bütün hukuki/cezai sorumluğu üstleneceğini, üretici ve satıcının kendisi olduğunu ilgili kurum ve kuruluşlara beyan edeceğini ve gerekli olduğu takdirde Pastacıdan’ın kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri, Sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile en kısa sürede sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.6. Pastacıdan, Satıcı tarafından Uygulama üzerinde yapılacak satışlara ilişkin olarak, Mesafeli Satış Sözleşmesi ilişkisinde ve satış işlemlerinde hiçbir suretle taraf olarak bulunmamaktadır. Bu bağlamda Satıcı Sayfası’nda satılan tüm Ürünler’in kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve Ürünler’in zamanında teslim edilmesinden, Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır. Pastacıdan; satıcı veya üretici sıfatına sahip olmadığından, Uygulama üzerinden satılan Ürünler nezdinde olabilecek ayıplardan da hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

3.7. Satıcı, Pastacıdan’ın, kendisi tarafından Uygulama üzerinde paylaşılan hiçbir yazı, yorum ve/veya içeriği inceleme ve doğruluğunu/hukuka uygunluğunu araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını; Uygulama’da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden, hukuka aykırı, yanlış veya yanıltıcı bir içerik paylaşması halinde hukuki/cezai bütün sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Uygulama üzerinde eklediği/paylaştığı her türlü yazılı içerikten/yorumdan münhasıran sorumludur.

 

Pastacıdan; Satıcı Sayfası üzerinde yer alan Ürünler’i ve/veya Satıcı tarafından Uygulama üzerinde yayınlanan her türlü yazı, yorum, fotoğraf, ilan ve sair içerikleri dilediği zaman yayından kaldırabilir. Pastacıdan, Satıcı’nın Uygulama üzerindeki profilini ve/veya Satıcı Sayfası’nı dilediği zaman askıya alabilir veya yayından kaldırabilir. Bu durumda Satıcı herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hiçbir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

 

3.8. Satıcı, Ürünler’in üretimini, paketleme standartlarına uygun, estetik açısından özenli, sağlam ve Ürünler’in hiçbir zarar görmeyeceği şekilde paketlenmesi ve Alıcı’ya teslimini, Pastacıdan Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve işbu Sözleşme’de yer alan düzenlemeler doğrultusunda eksiksiz ve tam ifa etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Satıcı, Ürünler’i Uygulama ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi üzerinden taahhüt ettiği gün içerisinde Alıcı’ya ulaştırmakla yükümlüdür. Bu kapsamda Satıcı, Ürünler’e dair taahhüt ettiği sürede yetiştiremeyeceği siparişleri kabul etmeyeceğini, belirtilen süre içinde teslimatı gerçekleştirmesi riskli olan hallerde durumu derhal Alıcı’ya bildireceğini ve her halükarda teslimi teslimat gününde ve en geç teslimat saatinden 1 saat öncesinde yapacağını/yaptırtacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Ürünler’i Pastacıdan tarafından belirlenen kargo firması ile ulaştırmakla yükümlüdür. Satıcı, eğer Ürünler’i farklı bir kargo firması ile ulaştırmak istiyorsa, söz konusu kargo firması ile herhangi bir gönderim yapmadan önce bu firmayı yazılı olarak Pastacıdan’a bildirerek, bu firma ile gönderim yapabilmesine ilişkin olarak Pastacıdan’ın onayını alacaktır.

 

Kargo firmasından kaynaklanan durumlar haricinde; Ürünler’in herhangi bir sebeple hiç ve/veya zamanında tedarik/teslim edilememesinden ve/veya ayıplı/eksik teslim edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerden Ürünler’in satışı ile ilgili gelecek her türlü şikayet, talep ve/veya davalardan kaynaklanacak her türlü zararlara ilişkin sorumluluk Satıcı’ya aittir. Ürünler’in hiç ve/veya zamanında teslim edilememesi ve/veya ayıplı/eksik teslim edilmesi sebebiyle Pastacıdan’ın veya Alıcı’nın herhangi bir zararı doğması halinde, Satıcı Sözleşme’nin 6.2. numaralı maddesi doğrultusunda bu zararı derhal tazmin edecektir.

 

Satıcı, bu maddeye aykırılık halinde Alıcı’nın ve/veya idari/yasal mercilerin ve/veya üçüncü kişilerin bütün talepleri karşısında da münhasıran sorumlu olacaktır.

 

Satıcı, Uygulama üzerinden bir siparişi kabul ettikten sonra ortaya çıkacak herhangi bir mücbir sebep nedeniyle Ürünler’i zamanında Alıcı’ya ulaştıramayacak ise, söz konusu mücbir sebebi belgeleriyle birlikte, mücbir sebebin ortaya çıktığı tarihte Pastacıdan’a bildirecektir. Satıcı; işbu bildirimi yaparak mücbir sebebi belgeleyemediği ve Ürünler’i de Alıcı’ya hiç ve/veya zamanında ulaştıramadığı takdirde, işbu Sözleşme, Pastacıdan Üyelik Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan Ürün’ün teslimi ile ilgili yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği kabul edilecektir. Bu durumda Pastacıdan’ın veya Alıcı’nın herhangi bir zararı doğması halinde, Satıcı Sözleşme’nin 6.2. numaralı maddesi doğrultusunda bu zararı derhal tazmin edecektir.  

 

İşbu madde kapsamında; sadece savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, doğal afetler ve terörist saldırılar mücbir sebep sayılır.

 

3.9. Ürün’de herhangi bir ayıp bulunuyorsa ve Alıcı, Pastacıdan Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde ayıp bildiriminde bulunduysa, Satıcı, Alıcı’nın talebini yerine getirmek, zararını tazmin etmek ve/veya talebe göre aldığı Ürün bedelini aynen iade etmekle yükümlüdür. Bununla sınırlı olmaksızın Satıcı, Uygulama üzerindeki satış, teslimat ve iade süreçlerinde Pastacıdan Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi, işbu Sözleşme ve ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen bütün yükümlülüklerine uygun hareket edecektir.

 

Satıcı, bu madde kapsamında herhangi bir Ürün’ün bedelini iade etmediği takdirde, Pastacıdan bu bedeli Satıcı’nın sonraki satışlarına ilişkin olarak hak kazanacağı bedellerden mahsup edebilir

 

3.10. Satıcı, Uygulama’daki bir Alıcı ile arasındaki herhangi bir anlaşmazlık, dava ve talepten Pastacıdan'ın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.   

 

3.11. Satıcı; diğer Satıcılar’a, Alıcılar’a ve/veya üçüncü kişilere; Pastacıdan ve/veya Uygulama aleyhinde beyanlarda bulunmayacağını, herhangi bir şekilde Pastacıdan ve/veya Uygulama’yı kötülemeyeceğini ve Pastacıdan/Uygulama’ya yönelik haksız rekabet eylemleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Satıcı; e-posta, mesaj vb. herhangi bir yöntem ile diğer Alıcılar’ı Uygulama haricindeki başka uygulamalara ve/veya internet sitelerine ve/veya satış yapılan herhangi bir mecraya yönlendirmeyeceğini; Alıcılar ile Uygulama haricinde hiçbir şekilde iletişim kurmayacağını, Alıcılar’a alışveriş işlemini Uygulama haricinde herhangi bir yöntemle gerçekleştirmeyi teklif etmeyeceğini ve Uygulama haricinde Alıcılar ile satış ilişkisi ve bununla sınırlı olmaksızın hiçbir ilişki kurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın işbu maddeye aykırı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, Pastacıdan Satıcı’nın üyeliğine derhal son verebilecek ve aynı bilgiler/kişiler ile tekrar bir üyelik hesabı oluşturulmasını da engelleyebilecektir.

 

Bu durumda Pastacıdan’ın, Sözleşme’nin 6.2. numaralı maddesi uyarınca Sözleşme’ye aykırılıktan doğan zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

 

3.12. Ürünler’in teslim/ifa edilmemesi veya fiyatların manipüle edilmesi veya diğer Satıcılar’ın Ürün ilanlarına müdahale edilmesi, aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, Pastacıdan'ın yazılı onayı olmaksızın, Üyelik Hesabı’nın devredilmesi gibi fiiller, işbu Sözleşme’nin ihlali sayılacaktır. Satıcı, bahsi geçen fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bahsi geçen fiillerde bulunması halinde Pastacıdan’ın, Satıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkı saklı olduğu gibi, Sözleşme’nin 6.2. numaralı maddesi uyarınca Sözleşme’ye aykırılıktan doğan zararlarını tazmin hakkı ve Sözleşme’nin 5. Maddesine göre cezai şart talep etme hakkı saklıdır.

 

3.13. Satıcı; Uygulama’da işlem yaparken, bu işlemleri teknik olarak internet sitesine hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdür. Satıcı, Uygulama’ya sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

3.14. Satıcı, Pastacıdan’ın kendisiyle iletişim kurmak için kullanacağı her türlü bilgiyi güncellemekle mükelleftir. Güncellemediği takdirde meydana gelebilecek zararlardan, eksikliklerden vb. Pastacıdan sorumlu tutulmayacaktır. Uygulama üzerinden ilanen yapılacak bildirimlerin dışında belirtilen e-posta adresine veya posta adresine de bildirim yapılabilecektir. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliği 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak bildirilmediği veya Uygulama’da güncellenmediği takdirde, Satıcı’nın mevcut e-posta adresine veya posta adresine yapılacak tebligat hukuken geçerli kabul edilecektir.

 

3.15. Satıcı; işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemez.

 

Pastacıdan, işbu Sözleşme’yi ve Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredebilir.

 

3.16. Satıcı, Uygulama üzerinde; Uygulama dışına yönlendirici hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

 

3.17. İşbu Sözleşme ile Pastacıdan Üyelik Sözleşmesi arasında herhangi bir çelişki olduğu durumlarda, işbu Sözleşme öncelikli olarak uygulama alanı bulacaktır. Satıcı, işbu durumu bildiğini ve herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.18. Satıcı, işletmesini/işyerini kapatacağı günler ile ilgili bilgileri Uygulama üzerinde güncel ve doğru bir şekilde belirtmekle yükümlüdür.

 

3.19. Pastacıdan, dilediği takdirde, önceden bildirimde bulunmaksızın, Satıcı’nın Ürünler’ini ve/veya Satıcı’nın Ürünler’i ürettiği işletmeyi/işyerini/üretim yerini kendi belirleyeceği gıda mühendislerine veya farklı denetimcilere denetlettirebilir ve/veya sonra denetlettirmek üzere Ürünler’den numuneler alabilir. 

 

Yapılan denetimlerde herhangi bir Sözleşme’ye aykırılık tespit edilirse, Satıcı, Pastacıdan tarafından ödenen denetim masraflarının tamamını derhal ve nakden Pastacıdan’a ödeyecektir.

 

Bu durumda Pastacıdan’ın, Satıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkı saklı olduğu gibi, Sözleşme’nin 6.2. numaralı maddesi uyarınca Sözleşme’ye aykırılıktan doğan zararlarını tazmin hakkı ve Sözleşme’ye aykırılığın niteliğine göre Sözleşme’nin 5. Maddesine göre cezai şart talep etme hakları saklıdır.

 

Pastacıdan, aykırılık sebebiyle doğacak zararlarını ve/veya denetim masraflarını, Satıcı’nın Uygulama üzerinde yapacağı satışlardan dolayı hak kazanacağı bedellerden mahsup edebilir.

 

3.20. Pastacıdan, Uygulama üzerindeki Alıcılar’ın, Satıcı ve/veya Ürünler ile ilgili puan, yorum ve değerlendirme paylaşmasına izin verebilir. 

 

Alcılar tarafından paylaşılan puan, yorum ve değerlendirmeler, Uygulama üzerindeki diğer Alıcılar ve/veya satıcılar ve bununla sınırlı olmaksızın üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilir.

 

Alıcılar tarafından eklenecek söz konusu puan, yorum ve değerlendirmeler, Alıcılar’ın kendi görüşlerini yansıtmakta olup; anılan puan, yorum ve değerlendirmelere ilişkin olarak Pastacıdan’ın herhangi bir sorumluğu veya bunlarla herhangi bir ilişkisi/bağlantısı bulunmamaktadır. Anılan puan, değerlendirme ve görüşler açısından sadece yer sağlayıcı olan Pastacıdan’ın bunlara ilişkin hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Pastacıdan, Alıcılar tarafından paylaşılan söz konusu puan, yorum ve değerlendirmeleri herhangi bir şekilde kontrol etmediği/denetlemediği gibi, bunları herhangi bir şekilde desteklememekte, onaylamamakta ve bunların doğruluğunu ilan etmemektedir.

 

Dolayısıyla Satıcı, söz konusu puan, yorum ve değerlendirmeler ile ilgili olarak, Pastacıdan’a herhangi bir talep yöneltmeyeceğini, bu hususta her türlü taleplerini bunları paylaşan Alıcılar’a yönelteceğini, varsa her türlü zararlarını Alıcılar’dan tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.21. Satıcı, Uygulama üzerinde doğru ve güncel biyografisini ve kendisini temsil eden güncel fotoğraflarını ekleyecektir.

 

Satıcı, Uygulama üzerinde satacağı bütün Ürünler’in paketlenmiş hallerine, Ürünler’in teslim edildiği kutulara, pasta tabanlarına ve işyerine/işletmesine/atölyesine ilişkin fotoğrafları da Uygulama üzerinde eklemekle yükümlüdür. 

 

Satıcı, Uygulama üzerinden alacağı siparişlere konu Ürünler’i üretirken, üretim aşamalarına ilişkin fotoğraflar çekerek Uygulama’ya ekleyecektir. Satıcı, Ürün’ün teslimat için kargo firmasına verilmeden önceki son halinin fotoğrafını mutlaka çekerek Uygulama’ya yükleyecektir.

 

3.22. Alıcı, Ürünler’e ilişkin olarak Satıcıdan maket istediği takdirde Satıcı, işbu Sözleşme’de Ürünler ile ilgili olarak belirtilen bütün yükümlülüklerine, Ürünler’e ilişkin maketler açısından da uygun hareket edecektir.

 

3.23. Satıcı, bir takvim yılı içerisinde Ürünler’e ilişkin olarak Alıcı’dan gelen siparişleri 3 kere reddettiği takdirde, Pastacıdan Satıcı’nın üyelik hesabını 1 ay süreyle askıya alacaktır. Bu durumda 1 ay süreyle Satıcı’nın işbu Sözleşme uyarınca sahip olduğu bütün haklar da askıya alınacaktır.

 

3.24. Satıcı, Uygulama üzerinde, Ürünler’i doğrudan kendi işyerinde/işletmesinde ve/veya internet üzerindeki diğer pazaryerlerinde satışa çıkardığı satış fiyatından daha pahalı bir fiyatla satışa sunamaz.   

 

3.25. Alıcı, Satıcı’ya Ürünler ile ilgili kişiselleştirilmiş (özel) bir talep iletmiş ise, Satıcı Ürünler’i bu taleplere uygun olarak teslim etmekle yükümlüdür.

 

Eğer Satıcı, söz konusu talepleri ancak belirli revizeler/değişiklikler yaparak yerine getirebilecekse, bu revizeleri/değişiklikleri, siparişi aldığı andan itibaren en geç 9 saat içerisinde Pastacıdan’a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

 

Eğer belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmamış ise, Satıcı, Alıcı tarafından iletilen bütün kişiselleştirilmiş (özel) talepleri hiçbir revize/değişiklik olmaksızın kabul etmiş sayılacaktır.

 

3.26. Satıcı, Uygulama üzerinde yer almayan özel tasarım bir ürünün teslimine ilişkin bir sipariş kabul ettiği takdirde, söz konusu özel tasarım ürünü Alıcı tarafından kendisine iletilen bütün taleplere uygun olarak hazırlayıp teslim edeceğini, bu ürünler açısından işbu Sözleşme, Pastacıdan Üyelik Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca düzenlenen bütün yükümlülüklere uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.27. Satıcı; Alıcı’nın sipariş teslim tarihinin en geç 6 gün öncesinde siparişi iptal edebileceğini, bu şekildeki iptallere uygun hareket etmekle yükümlü olduğunu, bu şekilde iptal edilen siparişler ile ilgili herhangi bir bedel talebi olmayacağını, bu sebeple Alıcı ve/veya Pastacıdan’a herhangi bir talep yöneltmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Satıcı; Alıcı’nın sipariş teslim tarihinin en geç 3 gün öncesinde siparişi ileri bir tarihe erteleyebileceğini, bu şekildeki erteleme taleplerine uygun hareket etmekle yükümlü olduğunu, Ürün’ü Alıcı tarafından ertelenen tarihte Alıcı’ya teslim edeceğini, bu şekildeki ertelemeler sebebiyle Alıcı ve/veya Pastacıdan’a herhangi bir talep yöneltmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 4 – MALİ HÜKÜMLER

 

4.1. Pastacıdan, Uygulama üzerinde Satıcı tarafından gerçekleştirilen her bir satış işlemi karşılığında satış bedelinin % 25  + KDV oranında komisyona hak kazanacaktır. Pastacıdan işbu maddede belirtilen komisyon oranını dilediği takdirde tek taraflı olarak değiştirebilecektir. Bu durumda komisyon oranı değişikliği, anılan değişikliğin Pastacıdan tarafından uygulanmaya başlayacağı tarihin 7 (yedi) gün öncesinde, Pastacıdan tarafından Uygulama üzerinden veya e-posta yoluyla Satıcı’ya bildirilecektir. Satıcı; belirtilen 7 (yedi) günlük sürenin bitimi itibariyle Uygulama üzerindeki kullanımına son vermemesi halinde, yeni komisyon oranını kabul etmiş sayılacak ve Satıcı’nın sonraki satışlarında belirtilen komisyon oranı uygulanacaktır.

 

4.2. Satıcı’nın Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği satış işlemleri sonucunda hak kazandığı bedeller, Sözleşme’nin 4.1. numaralı maddesinde belirtilen Pastacıdan komisyonu düşüldükten sonra, Pastacıdan’ın anlaşmalı olduğu ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından Satıcı’ya aktarılacaktır. 

 

Satış işlemine konu bir Ürün’ün Satıcı tarafından işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak Alıcı’ya teslim edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde, ödeme hizmeti sağlayıcısı söz konusu Ürün’ün satışı sebebiyle Satıcı’nın hak kazandığı bedelleri Satıcı’ya aktaracaktır.

 

 

Pastacıdan, kendi komisyonuna ilişkin komisyon bedeli açıklamalı, komisyon bedeli + KDV şeklinde fatura kesip Satıcı ile paylaşacaktır.

 

 Satıcı; ödemelerin ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından Uygulama üzerinde kendi belirlediği hesaba yapılacağını, üyelik bilgileri ile bildirilen işbu hesap numarasını dilediği gibi değiştirebileceğini, bildirilen hesap numarasının değişikliğine ilişkin tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve Uygulama’da bildirdiği hesap numarasına ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ödeme yapıldığı takdirde  işbu Sözleşme kapsamında  hak kazandığı bedelleri tahsil etmiş sayılacağını, bu ödeme sonrasında Pastacıdan ve/veya ödeme hizmeti sağlayıcısından herhangi bir bedel talebinde bulunamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

4.3. Satıcı, satın alınan Ürünler’e ilişkin fatura kesmek ve Alıcı’ya (Alıcı’nın farklı bir talebi olmadığı koşulda) Ürünler’in kargosu ile beraber fiziki nüsha olarak iletmek ile yükümlüdür.

 

4.4. Uygulama üzerinde Satıcı tarafından yapılan satış işlemleri arasındaki bir işlemin Pastacıdan tarafından şüpheli olduğunun düşünülmesi ve/veya herhangi bir Alıcı’dan, bankadan, yasal-idari bir merciden ve/veya herhangi bir üçüncü kişiden Satıcı tarafından yapılan bir satış işlemine ilişkin olarak Pastacıdan’a bir bildirim veya şikayet gelmesi durumunda, Pastacıdan anılan işleme ilişkin uyuşmazlık çözülene kadar ve/veya yasal süreç tamamlanana kadar ve/veya işlemin şüpheli olmadığını tespit edene kadar,  anılan işlem sebebiyle Satıcı’nın hak kazandığı bedeli Satıcı’ya aktarmayacaktır.

 

4.5. Pastacıdan, Satıcı’nın Pastacıdan Üyelik Sözleşmesi’ne, Mesafeli Satış Sözleşmesine ve/veya işbu Sözleşme’ye ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı eylemlerde bulunduğundan şüphelendiği takdirde, Satıcı’ya işbu Sözleşme kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısının yapacağı ödemeleri, gelecekte zararının doğması ihtimaline karşılık ödeme hizmeti sağlayıcısına ileteceği talimat ile durdurabilir/askıya alabilir. Pastacıdan’ın, Satıcı eylemleri sebebiyle herhangi bir zarara uğramadığının/uğramayacağının tespit edilmesi halinde, Pastacıdan ödeme hizmeti sağlayıcısına ödemeleri gerçekleştirmesine ilişkin talimat verecektir.

 

4.6. İşbu Sözleşme’nin imzalanması sebebiyle herhangi bir damga vergisi doğması halinde, bunun ödenmesinden münhasıran Satıcı sorumlu olacaktır. Pastacıdan, söz konusu damga vergisini kendisi ödeyip, Satıcı’nın Sözleşme kapsamında hak kazanacağı bedellerden mahsup edebilir.

 

MADDE 5 – CEZAİ ŞART

 

Satıcı; işbu Sözleşme’nin 3.3. veya 3.12. maddesindeki koşullara aykırı davranması/uymaması durumda, Pastacıdan’ın bu sebeple meydana gelebilecek bütün zararlarını Sözleşme’nin 6.2. numaralı maddesi uyarınca tazmin edeceğini ve ayrıca her bir ihlal için son 6 ayda Uygulama üzerinde hak kazandığı bedellerin yüzde onu tutarında cezai şartı ilk talep anında derhal, nakden ve defaten Pastacıdan’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Satıcı, Sözleşme’nin 3.8. numaralı maddesine aykırı davranması halinde, Pastacıdan’ın bu sebeple meydana gelebilecek bütün zararlarını Sözleşme’nin 6.2. numaralı maddesi uyarınca tazmin edeceğini, ayrıca her bir ihlal eylemi için siparişe konu Ürün bedelinin yüzde otuzu tutarında cezai şartı ilk talep anında derhal, nakden ve defaten Pastacıdan’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Pastacıdan dilerse tazminat ve cezai şart bedellerini; Satıcı’nın Uygulama üzerindeki satışları sebebiyle hak kazanmış olduğu/kazanacağı bedellerden (Sözleşme sona ermiş olsa bile) mahsup edebilir.  

 

Pastacıdan’ın Sözleşme’yi feshetme ve Satıcı’yı idari ve yasal mercilere şikayet/ihbar etme hakları saklıdır.

 

Satıcı, işbu maddede bahsi geçen cezai şart miktarının fahiş olmadığını, basiretli bir tacir olarak bu miktarı kabul ettiğini ve indirilmesini talep hakkından vazgeçtiğini kabul ettiğini, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 6 – SÜRE VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

6.1. İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek ve Sözleşme’nin işbu 6 numaralı maddesi uyarınca feshedilmediği sürece süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

6.2. İşbu Sözleşme hükümlerinin bir veya bir kısmının ihlali veya bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde Pastacıdan’ın zararlarının tazmini dahil tüm hakları saklı kalmak üzere, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten dolayı Satıcı, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir. Sözleşme’ye aykırılık sebebiyle üyeliği Pastacıdan tarafından sonlandırılan Satıcı’nın, gelecekte Uygulama üzerinde üyelik oluşturması da Pastacıdan tarafından engellenebilecektir.

 

Uygulama üzerinde Ürün satışa sunduğunda ve bununla sınırlı olmaksızın Uygulama üzerindeki herhangi bir işleminde, Sözleşme, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı davranan Satıcı, söz konusu eylemlerinden dolayı, Alıcılar’ın, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikayet ve/veya idari para cezaları karşısında, Sözleşme süresince ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra da, tek başına sorumlu olacaktır. 

 

Pastacıdan, Satıcı’nın Pastacıdan Üyelik Sözleşmesi’ne, Mesafeli Satış Sözleşmesine ve/veya işbu Sözleşme’ye ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı eylemleri nedeniyle Alıcı’nın veya kendisinin maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, Sözleşme süresi boyunca ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile Satıcı’ya rücu edecektir.  

 

Pastacıdan dilerse bu bedelleri; Satıcı’nın Uygulama üzerindeki satışları sebebiyle hak kazanmış olduğu/kazanacağı bedellerden (Sözleşme sona ermiş olsa bile) mahsup edebilir.

 

6.3. Pastacıdan, dilediği zaman, Satıcı’nın üyeliğini kalıcı veya geçici olarak durdurabilir; Satıcı’nın Uygulama’yı kullanım şeklini değiştirebilir, Uygulama’ya üyeliği/üyeliğe devamı kısmen ve/veya tamamen ücretli hale getirebilir veya işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Pastacıdan’ın işbu madde uyarınca Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetmesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme’nin feshinden önce Sözleşme uyarınca hak kazanmış olduğu (Pastacıdan Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi, işbu Sözleşme veya ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir iade işlemine konu olmayan) bedelleri fesih tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Satıcı’ya aktaracaktır.

 

6.4. Satıcı’nın kendi isteği ile Üyelik Hesabı’nı kapatması halinde, işbu Sözleşme (Satıcı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen bütün hususlara ilişkin sorumluluğu süresiz olarak devam edecek olmakla birlikte) kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.

 

6.5. Satıcı’nın, işbu Sözleşme uyarınca Ürünler’i üretebilmesi ve/veya satabilmesi için gerekli olan herhangi bir izin belgesi veya ruhsat (işletme belgesi gibi) herhangi bir sebeple sona ererse Satıcı, en geç izin belgesi/ruhsatın sona erdiği tarih itibariyle Uygulama üzerindeki Üyelik Hesabı’nı kapatacağını ve satışlarına sona vereceğini, Üyelik Hesabı’nı kapatması ile birlikte işbu Sözleşme’nin kendiliğinden sona ermiş sayılacağını (Satıcı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen bütün hususlara ilişkin sorumluluğu süresiz olarak devam edecek olmakla birlikte) kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 7 – DİĞER HÜKÜMLER

 

7.1. Taraflar birbirlerinden bu Sözleşme kapsamında edindikleri açıkça gizli olduğu belirtilen veya gizli olduğu ifşa koşullarına veya içeriğine dayanarak anlaşılan tüm teknik, idari ve hukuki bilgileri sadece sağlandığı amaçlar için kullanacak ve kendi iş sırrı gibi muamele edecektir.  Kamuya açık kaynaklardan veya kamusal alanda genel olarak ulaşılabilir bilgiler, bu Sözleşme’nin ifası amacıyla ifşa edilmek zorunda olunan bilgiler, Mahkeme, tahkim kurulu veya idari merci kararıyla talep edilmiş olan bilgiler Gizli Bilgi olarak kabul edilmeyecektir.

           

7.2. Satıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Pastacıdan’ın kendi veri tabanında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.3. Sözleşme’de aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, yazılı olarak yapılmadığı ve Taraflar’ın her birinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadığı sürece Sözleşme’de yapılan hiçbir değişiklik bağlayıcı olmayacaktır. 

 

7.4. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

 

 

7.5. Taraflar arasında yapılacak bütün iletişim Sözleşme’de aksi belirtilen hükümler saklı kalmak üzere yazılı olarak yukarıda belirtilen adreslerine veya Tarafların birbirlerine yazılı olarak ihbar edecekleri diğer bir adrese gönderilecektir. Taraflar herhangi bir adres değişikliğini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Aksi takdirde, mevcut adrese yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

 

7.6. Taraflar'dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

7.7. Bu Sözleşme’ye Türk kanunları uygulanacaktır ve işbu Sözleşme'den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkili olacaktır.

Pastacıdan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

bottom of page